Hem / Våra interimschefer / Interimschefer för risk- och krishantering

Interimschefer för risk- och krishantering

Vi har det starkaste nätverket av interimschefer för risk- och krishantering.

Interimschefer för kris- och riskhantering har aldrig varit viktigare.

Risk-, kontinuitets- och krishantering har aldrig varit viktigare. Tydliga processer för att hantera oväntade kriser blir allt viktigare för alla verksamheter.

Förändrings- och krisberedskap bör vara en del av varje organisations riskhanteringsarbete. Motståndskraft och flexibilitet krävs för att ha beredskap och i de bästa av världar har varje verksamhet en plan där krisstyrning, beslutsordning, beroendesituationer, processer och policys är definierade, dokumenterade och repeterade. Tidiga varningssystem visar när och vilka åtgärder som ska tas och av vem. När en kris inträffar finns sällan tid för att skapa och genomföra nya styrnings- och arbetssätt. En Interimschef för Risk- och Krishantering kan vara avgörande.


Riskhantering måste inkludera beredskap och förberedelse för kontinuitets- och krisplanering för att säkerställa en robust organisation

Förmågan att hantera en kris avgörs av organisationens möjlighet att upprätthålla driften, återhämta sig och överleva oväntade situationer. Riskhanteringsarbetet bör därför inkludera krishantering, affärskontinuitetshantering och beredskapsplanering ur ett förebyggande-, beredskaps-, lednings- och rekonstruktionsperspektiv.

De steg och åtgärder som krävs i krissituationer bör ske i rätt ordning och utan dröjsmål och oftast börjar man med att säkerställa personers och de anställdas säkerhet. Det är nödvändigt att sätta in rätt åtgärder direkt, men man får inte tappa fokus på vad som ska ske på längre sikt då det kan leda till omfattande konsekvenser för verksamheten. Att göra en ordentlig lägesanalys är viktigt för att säkerställa rätt beslut fattas.

Läs mer här →


Nordic Interim är här för att hjälpa

Vi är här för att hjälpa. När verksamheter står inför utmaningar och en osäker framtid har vi de ledare som behövs i vårt omfattande nätverk. Våra klienters, Interim Professionals’ och anställdas säkerhet är vår högsta prioritet och våra digitala processer garanterar att vi snabbt och på ett säkert sätt får rätt kompetens på rätt plats vid rätt tidpunkt.


Nordic Interim hjälper er att utveckla beredskap och förberedelse för att säkerställa en motståndskraftig organisation

Risk-, affärskontinuitets- och krishantering är efterfrågade kunskaper som kräver stora resurser utöver rätt kompetenser och erfarenhet. Att använda sig av interimslösningar vid situationer där viss kompetens krävs under en begränsad tidsperiod är klokt. När styrningsmodeller, processer och policys har definierats, dokumenterats, implementerats och repeterats kan uppdraget slutföras och överlämnas till organisationen som sedan står stabilt till en optimal kostnad.


”Nordic Interim har det starkaste nätverket av professionella ledare som kan stötta er organisation vid krissituationer”

Nordic Interim hjälper företag och organisationer att övervinna komplexa utmaningar. I samarbete med de bästa och mest erfarna Interim Professionals löser vi kritiska affärsutmaningar genom att säkra exakt rätt lösning på exakt rätt tidpunkt. I tider som tecknas av stor osäkerhet eller en kris, har interimslösningar många fördelar. Interim Professionals ger en omedelbar, ovärderlig och unik uppsättning kompetenser och erfarenheter tillsammans med genomförandekraft. Organisationen kan fortsätta driva den kritiska verksamheten medan den aktuella situationen hanteras av den interima ledaren. Detta skapar inga extra fasta kostnader vilket hjälper organisationen att optimera utgifterna när strikt kostnadshantering är avgörande.


Nordic Interim hjälper er organisation att återhämta sig och stabiliseras i en ny verklighet

När en organisation har genomgått en kris finns det ofta en ny verklighet som måste hanteras. Nordic Interims Interim Professionals har rätt och relevant erfarenhet för att anpassa organisationer och verksamheter till nya förutsättningar. Vi har lång erfarenhet av turnarounds, kostnadsreduktionsinitiativ och att hantera insolvenssituationer. Vi kan stötta i omorganisationer, tillväxtinitiativ, M&A, avyttringar och nedstängningar av enheter.


Vi finns med längs hela vägen

Vi hjälper er att analysera er situation och era behov och identifierar därefter de bästa tillgängliga kandidaterna som finns på marknaden. Under uppdragets gång arbetar vi nära både uppdragsgivare och interimare för att säkerställa en framgångsrik och hållbar förändringsprocess.

Läs mer här →

När ska man anlita en interimschef för risk- och krishantering?